Agilas integritetspolicy

Agila Group AB och dess koncernbolag (”Agila” eller ”vi”) värnar om den personliga integriteten för våra konsulter, uppdragsgivare och medarbetare. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Agila används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

All behandling av personuppgifter inom Agila sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från om med den 25 maj 2018 dataskyddsförordningen EU General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 ("GDPR").

Agila förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webb platsen.

Syfte

När ett samarbete eller en kundrelation inleds behöver vi inhämta en del information och denna registreras i Agilas lokala dataregister. De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, kontonummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, id-handling, uppgift från bakgrundskontroll, uppgift från referensperson samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av uppdrag m.m. Uppgifterna samlas in och behandlas för att avtal ska kunna tecknas samt för löpande administration i det fortsatta samarbetet. Agila Group AB (organisationsnummer 559002-6687) är personuppgiftsansvarig.

Samtycke

Den som registreras tillfrågas om samtycke till att uppgifterna sparas och behandlas. Om en konsult, medarbetare eller uppdragsgivare inte samtycker till att vi sparar och behandlar uppgifter är det viktigt att meddela detta.

Vem har tillgång till uppgifterna?

Personuppgifter samt CV och andra dokument kan lämnas ut till en tredje part, vanligtvis till våra uppdragsgivare. Förmedling av personuppgifter, kontaktuppgifter och inhämtade referenser är ofta en förutsättning för bokning av uppdrag. I vissa fall kan vi också vara skyldiga att lämna ut uppgifter enligt lag, exempelvis till Försäkringskassa eller annan myndighet. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Skyddet för personuppgifter

Agila har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard.

Gallring

Våra register inventeras regelbundet och inaktuell information uppdateras eller gallras bort. Enligt lagstiftningen får uppgifter bara sparas så länge det finns ett tydligt syfte. Ett sådant syfte kan vara att den registrerade önskar bli presenterad för uppdrag eller önskar få utskick med information från oss. En del uppgifter om tidigare samarbete måste sparas under längre tid, exempelvis uppgifter om utbetalning av lön och sociala avgifter.

Dina rättigheter

Du som individ har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Agila på adressen nedan få besked om vilka personuppgifter som Agila behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Agila
Torkel Knutssonsgatan 24
118 49 Stockholm


2019-04-01