Agila det självklara valet för vård- omsorgs- och skolbemanning

Aktivt miljöarbete

Agila har ett aktivt miljöarbete och är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Praktiska exempel på vårt miljöarbete är att vi självklart källsorterar och så långt det är möjligt undviks långa resvägar för våra bemanningsläkare, stafettsjuksköterskor, stafettsocionomer, psykologkonsulter, bemanningslärare och bemanningsterapeuter (arbetsterapeuter / fysioterapeuter) för att minimera negativ miljöpåverkan.

Agilas miljöpolicy

Agilas miljöpolicy beskriver och fastställer en gemensam syn gällande miljöpåverkan och hantering av miljöfrågor inom bolaget. Vi är medvetna om de miljöproblem som finns idag och har utformat följande miljöpolicy:"Vi arbetar systematiskt och engagerat för att ständigt minska vår negativa miljöpåverkan."

Vår miljöpolicy uppnår vi genom att integrera miljöaspekter i Agilas verksamhet och på så vis bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi strävar efter att minska antalet resor med miljöovänliga transportmedel såsom flyg och bil. Vi strävar efter låg resursförbrukning av el, energi, papper och produkter. Vi källsorterar vårt avfall. Vi ställer miljökrav vid alla slags inköp av varor och tjänster och handlar i regel enbart miljömärkta produkter. Vi lever upp till gällande miljölagstiftning. Vi sätter miljömål och väver in miljöhänsyn i våra rutiner. Vi följer upp våra miljömål och jobbar konsekvent med att förbättra vårt miljöledningssystem.

Kvalitetsarbete

Vi är övertygade om att prioritering av kvalitet är nyckeln till framgång inom vårdbemanning. Som ett led i detta kvalitetsarbete är Agilas kontrollsystem för läkarbemanning, sjuksköterskebemanning, socionombemanning, lärarbemanning, psykologbemanning och terapeutbemanning kvalitetssäkrade enligt ISO 9001. Certifieringen innebär att vi arbetar utifrån ett kvalitetssystem med högt ställda krav på processer i det dagliga arbetet. I stort baseras standarden på åtta principer:

  • Ledarskap
  • Kundfokus
  • Processinriktning
  • Systemangreppssätt för ledning
  • Medarbetarnas engagemang
  • Faktabaserade beslut
  • Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
  • Ständiga förbättringar

För ytterligare information om standarden läs här ISO 9001.

Samhällsengagemang

För oss på Agila är samhällsengagemang en naturlig och viktig fråga – hela vårt arbete kretsar kring vård, omsorg och skola som är en samhällsstödjande funktion.

Agila skänker kontinuerligt en del av verksamhetens överskott till välgörande ändamål och katastrofdrabbade områden. SOS Barnbyar, Plan Sverige och Läkare Utan Gränser är organisationer som Agila gett och löpande ger bidrag till.

Här kan du läsa mer om omsorgsbemanning via Agila.